Friday, June 24, 2011

unang markahan sa hekasi 5

1. Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan
   1.1 Kahalagahan
   1.2 Mga sangay ng pag-aaral ukol sa kasaysayan
2. Ang Pilipinas bilang bahagi ng mundo
   2.1 Lokasyon ng Pilipinas
   2.2 Pinagmulan ng Pilipinas
3. Ang mga Unang Pilipino
  3.1 Pinagmulan ng Lahing Pilipino
4. Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino
  4.1 Antas ng Katayuan sa Lipunan
   4.2 Pagpapahalaga sa mga Kababaihan
5. Kalagayang Pangkultura ng mga Unang Pilipino
   5.1 Panirahan ng mga Unang Pilipino
   5.2 Pananamit at palamuti
   5.3 Sistema ng edukasyon
   5.4 Musika, Sining, at Panitikan
   5.5 Panliligaw at Pag-aasawa
   5.6 Pagkamatay at Paglilibing
6. Paraan ng Pananampalataya
   6.1 Islam
   6.2 Paganismo
   6.3 Paglaganap ng Islam
7. Paraan ng Pamamahala
   7.1 Pamahalaang Barangay
   7.2 Pamahalaang Sultanato
   7.3 Ugnayan ng mga Barangay/Sultanato
   7.4 Kahalagahan ng mga Batas
8. Paraan ng Pamumuhay
   8.1 Gawaing Pangkabuhayan
   8.2 Pagmamay-ari ng lupa
   8.3 Teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino
   8.4 Pakikipagkalakalan sa mga dayuhan
9. ang Pagdating ng mga Espanyol
   9.1 Dahilan ng Pananakop
   9.2 Ang Paglalakbay ni Magellan
   9.3 Iba Pang Ekspedisyon
   9.4 Ang Pananakop ni Legazpi
10. Mga Pagbabagong Pangkabuhayan
  10.1 Patakarang Pangkabuhayan
       10.1.1 Sistemang Kasama
       10.1.2 Polo y Servicios
       10.1.3 Monopolyo sa Tabako
       10.1.4 Tributo at Bandala
       10.1.5 Kalakalang Galyon
11. Panlipunang Pamumuhay
  11.1 Pagbabagong Panahanan
  11.2 Ang Epekto ng Kristiyanismo
  11.3 Ang Sistema ng Edukasyon ng mga Espanyol
   

No comments:

Post a Comment